Truca'ns

AVÍS LEGAL

Informació sobre Euskaltel, S.A.
© EUSKALTEL, S.A
Parc Tecnològic Edifici 809
48160 Derio (Bizkaia)
Inscrita al Registre Mercantil de Bizkaia, Tom 3.271, Foli 212, Full BI-14727, inscripció 1a.
CIF: A-48766695
Consulta les Condicions Generals aplicables al servei en https://www.racctelplus.com/tarifas-i-condicions.
Tots els drets reservats. Euskaltel presta serveis de comunicacions electròniques d’acord amb la inscripció que consta a http://www.cnmc.es/.
Condicions generals d’ús
1. OBJECTE.
L’objecte de les presents condicions generals és regular l’ús que poden fer els usuaris de la web corporativa de RACCtel+, que actualment es troba a l’URL www.racctelplus.es (d’ara endavant la Web Corporativa), sense perjudici que alguns serveis o continguts determinats dins de la Web Corporativa se sotmetin a les seves pròpies condicions.
2. AUTENTICACIÓ.
L’accés als serveis de la web de RACCtel+ es realitza mitjançant un identificador de nom d’usuari i una clau d’accés facilitada per l’usuari, que permeten l’accés als serveis en línia d’Euskaltel, SA.
El nom d’usuari i la clau d’accés són personals i intransferibles i és responsabilitat de l’usuari garantir-ne la confidencialitat.
L’usuari es responsabilitzarà de totes les accions que realitzi amb el seu identificador d’usuari. Referent a això i a fi de garantir la seguretat de la clau d’accés, Euskaltel, SA, recomana escollir una clau robusta, és a dir, una clau de com a mínim 8 caràcters de longitud, composta per una combinació de xifres, lletres (majúscules i minúscules) i caràcters especials o signes de puntuació. També es recomana no utilitzar com a contrasenyes paraules fàcils d’endevinar i/o relacionades amb la persona com poden ser la data de naixement, el domicili, noms propis, combinacions de noms amb mesos, números de telèfon, el DNI, etc.
L’usuari evitarà, sota la seva responsabilitat, facilitar la seva clau d’accés a un tercer. Referent a això, Euskaltel, SA informa que MAI no sol·licitarà la clau d’accés a l’aplicació per cap mitjà de comunicació: telèfon, correu electrònic, correu ordinari, SMS, MMS, etc. Per tant, si es rep alguna comunicació sol·licitant aquesta informació, preguem que se’n faci cas omís i es posi aquesta situació en coneixement d’Euskaltel, SA, a través del 1717 o a través del formulari d’ABUSE.
Euskaltel informa que la dada del correu electrònic facilitada passarà a formar part de les dades personals incloses en un fitxer titularitat d’Euskaltel. A més, Euskaltel informa que aquesta dada serà utilitzada per a les finalitats derivades de la relació contractual mantinguda amb Euskaltel i, en particular, per a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica.
A més, Euskaltel informa de la facultat que l’usuari té en qualsevol moment d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació d’acord amb el que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altra normativa aplicable a aquest efecte. Amb aquesta finalitat cal adreçar-se a EUSKALTEL, mitjançant escrit enviat per correu, indicant la sol·licitud realitzada i acompanyant fotocòpia del DNI, a l’adreça següent d’EUSKALTEL: Apartat de correus, 3, FD 48160 Derio (Bizkaia) o bé trucant al telèfon d’atenció al client 1717 (o el número que si s’escau el substitueixi) o enviant un correu electrònic a info@racctelplus.com.
3. UTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ.
La propietat intel·lectual de la informació, dades, continguts, bases de dades, dissenys, codis font, estructures de navegació i altres serveis o productes telemàtics integrats a la Web Corporativa o als quals Euskaltel permet tenir accés, i també la dels productes eventualment derivats i els manuals d’utilització és propietat exclusiva d’Euskaltel, dels seus proveïdors o dels titulars respectius segons s’escaigui. Per tant, l’usuari es compromet a no infringir cap dret derivat de la propietat industrial o intel·lectual, i en queda expressament prohibida la reproducció total o parcial, la comunicació pública, la distribució o qualsevol forma d’explotació o utilització de tècnica d’enginyeria inversa o transformació, llevat que hi hagi consentiment exprés i per escrit per part d’Euskaltel. L’usuari es compromet a utilitzar aquesta informació i aquests serveis exclusivament per a les seves pròpies necessitats i a no realitzar directament o indirectament cap explotació comercial dels serveis als quals té accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització de la Web Corporativa, tret que hagi obtingut consentiment exprés d’Euskaltel. L’usuari s’obliga a no utilitzar les facilitats i les capacitats de la Web Corporativa per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o per intentar atreure els usuaris cap a uns altres serveis competidors. A més, l’usuari es fa responsable d’estendre el compliment d’aquestes clàusules a tota aquella persona autoritzada per ell a fer ús del servei. L’usuari també s’obliga a respectar les restriccions d’ús de cada un dels serveis i accés a altres xarxes (aquestes restriccions seran comunicades per Euskaltel o el proveïdor d’informació).
4. CONTRACTACIÓ DE SERVEIS A TRAVÉS DE LA WEB CORPORATIVA.
Per contractar serveis a través de la Web Corporativa, l’usuari haurà d’emplenar de manera completa i veraç la informació obligatòria requerida per Euskaltel. A fi que l’usuari conegui les condicions dels serveis o continguts als quals vol tenir accés, Euskaltel detallarà, amb anterioritat al moment de la contractació de cada servei, les condicions específiques en les quals es prestarà. Aquestes condicions hauran de ser acceptades per l’usuari perquè es produeixi la contractació efectiva. En cas d’ús de les eines posades a la disposició de tercers a la Web Corporativa per Euskaltel per introduir les dades de contractació de clients d’Euskaltel, la persona física o jurídica que introdueixi aquestes dades ha d’haver recaptat prèviament el consentiment dels interessats per a la finalitat per a la qual són introduïdes les seves dades.
5. FUNCIONAMENT DE LA WEB CORPORATIVA.
Euskaltel podrà realitzar les modificacions que estimi convenients a la Web Corporativa, i pot incloure serveis i continguts addicionals als actuals o, si s’escau, suprimir-ne. Euskaltel podrà modificar la Web Corporativa quan consideri oportú i podrà bloquejar l’accés a tots o part dels usuaris per tal de realitzar les modificacions o reparacions que consideri necessàries en qualsevol moment. En cap cas, Euskaltel serà responsable del funcionament inadequat del sistema si això obeeix a una configuració defectuosa dels equips de l’usuari o a la seva capacitat insuficient per suportar els sistemes informàtics indispensables per fer ús del servei. Euskaltel es compromet a realitzar tots els esforços per mantenir actualitzada la informació i els continguts que introdueixi a la Web Corporativa. Tot i això, l’usuari coneix que hi pot haver incorreccions en els continguts i serveis inclosos a la Web Corporativa que, si n’és el cas, Euskaltel procedirà a esmenar a la màxima brevetat quan tingui coneixement de la seva existència.
6. RESPONSABILITAT DERIVADA DE L’ÚS PER L’USUARI D’INTERNET I DE LA WEB CORPORATIVA.
Euskaltel no serà en cap cas responsable de l’ús de la Web Corporativa que realitzi l’Usuari. L’usuari s’abstindrà de dur a terme cap conducta en l’ús de la web corporativa o dels recursos posats a la seva disposició que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial d’Euskaltel o de tercers, que vulneri o transgredeixi l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat i deixarà en tot cas indemne Euskaltel davant qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti com a conseqüència d’aquest ús.
L’usuari s’abstindrà de dur a terme per qualsevol mitjà qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a Euskaltel, als seus proveïdors o a tercers, i d’introducció o difusió a la xarxa de programes, virus, applets o qualsevol instrument físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració a la xarxa, en el sistema o en els equips de tercers. Queda expressament prohibit esborrar, modificar els missatges de correu electrònic d’altres usuaris, enviar missatges de correu massiu, amb finalitats comercials o publicitàries, i dur a terme qualsevol tipus d’activitat o pràctica que transgredeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d’Internet.
7. RESPONSABILITAT PER L’ACCÉS O INTRODUCCIÓ DE CONTINGUTS QUE CIRCULEN A INTERNET.
L’usuari accepta expressament deixar exempta Euskaltel de qualsevol responsabilitat relacionada amb la qualitat, l’exactitud, la fiabilitat, la correcció o la moralitat de les dades, els programes, les informacions o les opinions, qualsevol que en sigui l’origen, que circulin per la seva xarxa o per les xarxes a les quals l’usuari pugui accedir a través de la Web Corporativa, i també, si s’escau, de la informació que l’usuari introdueixi a Internet a través de la xarxa d’Euskaltel. L’usuari assumeix sota la seva responsabilitat exclusiva les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés als continguts i informacions i també de la seva reproducció o difusió. Euskaltel no serà responsable de les infraccions de qualsevol usuari que afectin els drets d’un altre usuari, d’Euskaltel o de tercers, incloent-hi els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial. Euskaltel podrà cancel·lar l’accés a la Web Corporativa als Usuaris que incompleixin amb les condicions d’ús establertes en el present document.
8. INCLUSIÓ D’ENLLAÇOS.
Euskaltel no serà responsable de la informació a la qual l’usuari pugui accedir a través dels enllaços, directoris i instruments de cerca de continguts inclosos a la seva Web Corporativa, tret que tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual es remet és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització i no actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent.
S’entendrà que Euskaltel té el coneixement efectiu al qual es refereix el paràgraf anterior quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, n’hagi ordenat la retirada o que s’impossibiliti l’accés, o s’hagi declarat l’existència de la lesió, i Euskaltel conegui la resolució corresponent, sense perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que es puguin aplicar en virtut d’acords voluntaris entre els prestadors de serveis i d’altres mitjans de coneixement efectiu que es puguin establir.
L’exempció de responsabilitat no operarà en el cas que el destinatari del servei actuï sota la direcció, l’autoritat o el control d’Euskaltel.
9. SIGNES DISTINTIUS.
Tots els signes distintius (com ara marques, noms comercials, etc.) que apareixen a la Web Corporativa estan protegits per la legislació vigent en matèria de marques, per la qual cosa els usuaris no en podran realitzar cap reproducció, comunicació, explotació o utilització, tret que ostentin consentiment previ per escrit del titular.
10. POLÍTICA DE PRIVADESA.
Consulteu aquí la Política de privacitat d’Racctel+.
11. ÚS DE GALETES.
Consulteu aquí la Política de cookies d’Racctel+.
12. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES.
Euskaltel i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que es pugui derivar de l’accés a aquesta web. En el cas que l’usuari tingui el domicili fora d’Espanya, Euskaltel i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Bilbao.
13. RESIDUS D’APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
Què és? Els Aparells Elèctrics i Electrònics (AEE) són tots els aparells que per funcionar necessiten corrent elèctric, una pila o un acumulador (mòbils, routers, descodificadors...).
La fabricació d’AEE és un sector industrial amb gran creixement perquè els cicles d’innovació d’aquests equips són cada vegada més breus i la substitució dels aparells s’accelera, de manera que els AEE es converteixen en una font creixent de residus. La gestió d’aquests residus requereix que tothom prengui mesures i faci esforços per:
  • garantir la recollida selectiva dels AEE usats.
  • destinar a la reutilització aquells que encara puguin tenir una segona vida.
  • millorar el procés de reciclatge dels RAEE.
Quin és el nostre paper com a consumidors? No està permès per llei rebutjar els AEE en el contenidor de residus domèstics o en qualsevol altre contenidor no destinat a aquests productes. No obstant això, existeix la possibilitat de rebutjar-los en un punt net de recollida. Els AEE poden contenir substàncies perilloses i/o nocives. Per tant, quan ens desfem d’aquests productes de manera correcta contribuïm a preservar el nostre entorn.
Si el teu AEE usat encara està en bones condicions o es pot reparar, pots donar-lo a alguna ONG o a algú que el necessiti. Quan allarguem la vida dels nostres AEE usats estem contribuint a una utilització eficient dels recursos, i també evitem que es generin residus addicionals.
Hi ha altres vies? Quan compres un AEE de RACCtel+ pots lliurar en qualsevol de nostres botigues l’equip antic perquè sigui reutilitzat o reciclat. Tots els AEE que voluntàriament decideixis reciclar seran recollits i tractats en centres especialitzats de reciclatge complint la legislació vigent, així estaràs contribuint a preservar el nostre entorn. Abans de dur a terme aquesta devolució, si us plau assegura’t que has tret les piles, que han d’anar als contenidors destinats a aquest efecte.

Comprova la cobertura de fibra a Racctel

Vols contractar?

T'assessorem gratuïtament

Dl.-Dv, de 9-22h, dissabtes de 9-14h

Truca'ns al

900 696 011

Et truquem

c2c.popup.callTitle2

A RACCtel+ tractarem les teves dades per informar-te dels nostres serveis, en relació amb aquesta sol·licitud o en el futur, fins que en retiris el consentiment. Pots exercitar els teus drets amb docu@euskaltel.com.
Més info
aquí.
Si ja ets client,
truca'ns al
1744

Gràcies per contactar amb Racctel+!

Hem rebut les teves dades correctament

Un dels nostres assessors comercials et trucarà des del número:

921 304 931

c2c.occupiedLines.title

c2c.occupiedLines.subtitle

operator

Vols contractar?

t'assessorem GRATUÏTAMENT

operator

Vols contractar?

t'assessorem  GRATUÏTAMENT