Truca'ns

Com pots millorar la cobertura de la teva xarxa wifi

Com millorar l'abast de la xarxa
Pel que fa a com millorar-ne l'abast, hem de tenir en compte que, per exemple, els electrodomèstics de la llar, les superfícies enrajolades (com ara les parets de la cuina), els miralls i en general les grans superfícies de metall (com ara prestatgeries o murs encofrats) limiten la propagació del senyal. Per aquest motiu, és convenient situar el mòdem lluny d'aquests elements i a una altura de com a mínim 150 cm del terra sempre que sigui possible. D'aquesta manera la propagació del senyal evita travessar mobles baixos, armaris o sofàs, i es guanyen uns metres de cobertura.
Per comprovar la quantitat de senyal wifi que reps, pots consultar la icona de senyal wifi de la xarxa, en la qual habitualment la quantitat de senyal wifi rebuda queda representada amb unes barres que van de més baixa a més alta.
Què són les interferències i com actuar quan n'hi ha
Un altre aspecte que cal tenir en compte en la xarxa wifi és la qualitat del senyal rebut. Podem estar connectats a una xarxa wifi amb bons nivells de senyal, per exemple amb 3 de 5 barres de senyal o més, i tot i això percebre un baix rendiment de la xarxa. Quan passa això, sovint se'n pot trobar l'explicació en una deterioració del senyal per interferències o per saturació.
Quan es produeixen interferències a la xarxa wifi, significa que el senyal s'està degradant per efecte d'altres fonts de senyal, com poden ser la que emeten els telèfons sense fils, els aparells de vigilància de nadons, els forns microones o, en general, dispositius sense fils. És freqüent que el senyal es degradi considerablement a prop d'aquests elements. Per això, si hi ha algun element sense fil l'hem de situar lluny de les zones en què s'ha de fer servir la xarxa wifi. Una manera de comprovar si un element sense fil està interferint a la xarxa és apagar-lo i valorar l'efecte amb el dispositiu desconnectat.
Què és la saturació i què es pot fer per evitar-la
La saturació només es produeix en entorns en els quals conviuen diverses xarxes wifi simultàniament. Avui dia és molt comú trobar-nos amb multitud de xarxes en l'entorn, per la qual cosa habitualment es fa necessari ajustar el senyal de la nostra xarxa wifi per tal d'evitar que se superposi amb el senyal d'altres xarxes wifi. Cada xarxa wifi s'emet en únic canal, i els possibles canals estan numerats de l'1 al 13. Si en un mateix canal tenim tres o quatre xarxes wifi intentant transmetre informació simultàniament, el rendiment de les xarxes wifi es veurà degradat considerablement per saturació del canal.
Sortosament, aquest tipus de problemes té una solució senzilla. Si la nostra xarxa wifi es troba en un canal compartit per altres xarxes, n'hi ha prou amb canviar a un altre canal lliure per recuperar el rendiment òptim de la xarxa. És possible canviar de canal tantes vegades com es vulgui, comprovar el resultat amb el canvi a un canal nou i, si no és satisfactori, passar a un altre fins que triem aquell en el qual el rendiment de la xarxa sigui l'òptim.
Si disposes d'un mòbil Android o iPhone pots utilitzar l'aplicació gratuïta Wifi analyzer per consultar el canal recomanat entre diverses opcions.

Aquesta resposta t'ha estat útil?

Moltes gràcies! Ho tindrem en compte.